Wyceń swój tekst

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG (OWU)

przez Atelier redakcji tekstu

Niniejsze warunki – w razie podjęcia decyzji o współpracy – będą regulować zasady, na jakich nastąpi przyjęcie, wykonanie i rozliczenie zlecenia, a także kwestie naszej odpowiedzialności. O ile nie dokonamy indywidualnych ustaleń, warunki te znajdą zastosowanie. W przypadku dokonania indywidualnych ustaleń mają one pierwszeństwo przed OWU.

Dane podmiotu świadczącego usługi:

Korektapress Małgorzata Frąckowiak
ul. gen. Władysława Bortnowskiego 5/12
85-793 Bydgoszcz
NIP: 9532496443

Kontakt z nami można także uzyskać:

– pod numerem telefonu: +48 799 163 609 (godziny pracy 8-16 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego Państwo korzystają),

– korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@atelier-redakcji.eu,

– za pomocą formularza kontaktowego na stronie.

Naszą ofertą jest wykonywanie usług edytorskich i pisarskich, takich jak: redakcja i korekta tekstu. Poniżej znajdują się warunki świadczenia tych usług.

ZAWARCIE UMOWY (WYCENA I PROCEDURA)

 1. W celu skorzystania z naszych usług, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej (https://www.atelier-redakcji.eu) i złożyć zapytanie o ofertę. W ramach zapytania będzie trzeba zamieścić swoje imię i adres e-mail (względnie numer telefonu).
 2. Po zapoznaniu się z pytaniem, w odpowiedzi na zapytanie potwierdzimy możliwość wykonania usługi i poprosimy Państwa o przesłanie tekstu mającego podlegać korekcie, w celu wykonania dokładnej wyceny (o ile tekst już uprzednio nie został dostarczony).
 3. Sporządzenie wyceny jest bezpłatne. Informacje zawarte w ramach wyceny są niezobowiązujące i w żaden sposób nie obligują do zawarcia umowy.
 4. Wycenę prześlemy Państwu w formie wiadomości e-mail (na adres podany w formularzu kontaktowym). Zawiera ona informację o wynagrodzeniu brutto oraz wskazanie terminu oddania poprawionego tekstu.
 5. Wyceny w godz. od 8 do 15 w dni robocze sporządzane są niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień roboczy.
 6. Rozliczenie nastąpi również w sposób uzgodniony z Państwem przed zawarciem umowy, w ramach wyceny. Zazwyczaj wymagamy dokonania przedpłaty, ale możliwa jest również płatność częściowa lub w późniejszym terminie w drodze wyjątku.
 7. Po zaakceptowaniu wyceny otrzymają od nas Państwo fakturę proformę z danymi do dokonania płatności.
 8. Zastrzegamy, że ewentualny brak terminowej zapłaty uprawnia nas do zawieszenia wykonywania zlecenia albo wydłużenia jego realizacji o czas oczekiwania na płatność. Po otrzymaniu opóźnionej płatności zastrzegamy sobie prawo ustalenia nowych terminów realizacji danego zlecenia, mając na uwadze obciążenie innymi zleceniami.
 9. Wysokość naszego wynagrodzenia jest obliczana na podstawie liczby stron rozliczeniowych tekstu źródłowego, jego stopnia skomplikowania oraz zakresu prac, jakie mają być wykonane. Jedna standardowa strona rozliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami (liczba znaków jest obliczana przy pomocy odpowiednich funkcji edytora tekstu).
 10. Wycena jest aktualna przez 30 dni od dnia jej dokonania i przekazania Państwu. Po upływie tego czasu macie Państwo obowiązek wystąpić o wykonanie nowej wyceny, w celu skorzystania z usługi.
 11. Informacje o dostępnych usługach na stronie internetowej https://www.atelier-redakcji.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 12. Wyrażając zgodę na wycenę i prosząc o wykonanie usługi, składacie Państwo zaproszenie do zawarcia umowy wykonania usługi o parametrach zgodnych z tymi przedstawionymi w wycenie.
 13. Wysłane przez nas potwierdzenia rozpoczęcia wykonywania usługi na podany przez Państwa adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej.
 14. W celu dokonania zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązujemy Państwa do podania numeru NIP przed sporządzeniem wyceny, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupujecie Państwo jako konsumenci.
 15. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez nas w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne Państwa oświadczenia złożone w toku sporządzania i akceptacji wyceny.

REDAKCJA I KOREKTA TEKSTU (OBOWIĄZKI STRON)

 1. Przedmiotem zlecenia może być w szczególności:
  1. przeprowadzenie ogólnej redakcji i/lub korekty dokumentu,
  2. korekta błędów językowych,
  3. redakcja błędów ortograficznych,
  4. korekta interpunkcji,
  5. usunięcie błędów fleksyjnych, składniowych i leksykalnych,
  6. poprawa układu tekstu i jego formatowanie,
  7. przygotowanie tekstu do korekty wydawniczej,

Dokładny spis wszystkich świadczonych przez nas usług znajduje się na naszej stronie internetowej. Przy czym istnieje możliwość świadczenia przez nas usług niestandardowych w odniesieniu do danego tekstu. W tym celu prosimy o uprzedni kontakt w celu ustalenia, czy dana usługa jest możliwa do wykonania.

 1. Usługi realizowane są z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Word w najnowszej wersji. W związku z tym zastrzegamy, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować kompatybilności wyników świadczonych przez nas usług ze starszymi wersjami oprogramowania Word ze względu na kwestie techniczne od nas niezależne.
 2. Komunikacja z Państwem odbywa się drogą e-mailową. Względnie, w szczególnych wypadkach, komunikacja może odbywać się także za pomocą innych środków, zwłaszcza telefonicznie.
 3. Nasze usługi mogą zostać wykonane także za pomocą redaktorów/korektorów z nami współpracujących. Bierzemy pełną odpowiedzialność za sposób i efekty realizacji usługi przez zewnętrznych redaktorów/korektorów.
 4. Zobowiązujemy się nie ujawniać osobom trzecim (poza podwykonawcami określonych prac związanych z wykonaniem zlecenia głównego) informacji i dokumentów związanych z realizacją zlecenia.
 5. W przypadku gdy tekst zawiera fragmenty napisane w innym języku niż język polski i nie będące przy tym cytatami, fragmenty te nie wchodzą w zakres usługi, chyba że zostało to z nami uzgodnione i przewidziane w ramach wyceny.
 6. Korzystając z naszych usług oświadczacie Państwo, że jesteście świadomi faktu, że ten sam tekst może zostać poprawiony na różne sposoby przez różne osoby, co oznacza, że decyzje podejmowane w związku z korektą przez redaktora/korektora co do poprawności i spójności są konieczne, i z uwagi na dużą ich liczbę muszą być podejmowane samodzielnie przez redaktora/korektora, bez konieczności każdorazowego pytania Państwa o zgodę. Powyższe nie stanowi w żadnym momencie podstawy do reklamacji, tak długo jak zastosowane rozwiązanie jest poprawne językowo.
 7. Zastrzegamy, że nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść tekstu lub za jego wykorzystanie. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do odpowiedniego przygotowania tekstu pod kątem redakcyjnym, językowym i technicznym, zgodnie z poczynionymi ustaleniami.
 8. W przypadku gdyby konieczna była istotna ingerencja w poprawiany tekst, nasz redaktor/korektor może w komentarzu na marginesie – zamiast nanoszenia poprawki bezpośrednio w tekście – przedstawić swoją propozycję poprawki. Poprawki z komentarzy możecie Państwo następnie samodzielnie nanieść w tekście lub ustosunkować się do nich i zlecić ich wprowadzenie naszemu redaktorowi/korektorowi w ramach wynagrodzenia podanego w wycenie.
 9. Redaktor/korektor dokonujący korekty dołoży wszelkich starań, by poprawiony tekst był logiczny i spójny oraz posiadał jednolitą stylistykę. Błędy logiczne, rzeczowe i merytoryczne usuwane są tylko w zakresie tzw. wiedzy uniwersalnej, tj. takiej, jaką dysponuje przeciętny człowiek, niespecjalizujący się w dziedzinie wiedzy, której dotyczy tekst.
 10. W przypadku tekstu w formacie PDF usługa realizowana jest wyłącznie poprzez nanoszenie na marginesie znaków korektorskich oraz stosownych komentarzy. W razie potrzeby wyjaśnimy Państwu znaczenie poszczególnych znaków korektorskich. Względnie możliwe jest stworzenie edytowalnej wersji pliku w formacie .doc lub .docx, co jednak wiąże się z dodatkową opłatą.
 11. Pod kątem praw autorskich, korzystanie z naszych usług wiąże się z wyrażeniem przez Państwa zgody na wykonywanie technicznych zmian w tekście, bez zmian jego treści oraz z deklaracją, że takie nasze działanie nie narusza żadnych uprawnień osób trzecich co do tekstu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec nas przez osoby trzecie w związku z świadczeniem naszych usług w odniesieniu do danego tekstu, zobowiązujecie się Państwo do zwolnienia nas od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, wsparcia nas w ramach ewentualnego procesu jak również do kompensacji poniesionych przez nas z tego tytułu wydatków.

WYKONANIE USŁUG, W TYM TERMIN REALIZACJI

 1. Termin realizacji usługi wskazany jest Państwu w ramach wyceny do akceptacji. Termin określony jest w dniach roboczych, niezbędnych do wykonania usługi i rozpoczyna się od momentu przesłania tekstu do redakcji w umówionej formie oraz zaksięgowania płatności.
 2. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje, jeśli chodzi o termin wykonania usługi w ramach negocjacji przed zawarciem umowy.
 3. Do terminu realizacji zlecenia nie wliczamy jednak czasu oczekiwania na otrzymanie od Państwa informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji usługi (np. odniesienia się do komentarzy w przesłanej przez nas wersji dokumentu).
 4. Termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu w trakcie wykonywania usługi. W takiej sytuacji, przed upływem wyznaczonego uprzednio terminu, poinformujemy Państwa o nowym terminie zakończenia wykonywania korekty oraz podamy przyczynę niezachowania terminu. W takim przypadku będziecie Państwo mieć możliwość zdecydowania czy godzicie się na nowy termin, czy też odstępujecie od umowy (w całości lub w części za przekazanie części wykonanej pracy). W przypadku odstąpienia od umowy otrzymacie Państwo zwrot wszelkich opłat (lub części w przypadku ustalonego częściowego odstąpienia), w postaci przelewu zwrotnego na numer konta, z którego nadeszła płatność.
 5. Termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu w szczególności ze względu na niską jakość tekstu, wymagającą większej liczby poprawek, niż to pierwotnie oszacowaliśmy.
 6. Poprawiony tekst, wraz z komentarzami, zostanie przesłany Państwu w formie korespondencji elektronicznej (e-mail lub poprzez oprogramowanie dla dużych plików).

REKLAMACJE

 1. Jesteśmy zobowiązani do wydania towaru bez wad i do należytego świadczenia usług. W przypadku umów zawieranych z konsumentami oraz przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 2. W celu złożenia reklamacji należy poinformować nas o zaobserwowanych wadach, udokumentować je celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad.
 3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, zajmiemy stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformujemy o dalszym postępowaniu (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym).
 4. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy nami a Państwem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Możecie Państwo skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta. W przypadku Klientów zagranicznych powinni oni zorientować się jakie mają sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w swoim kraju, a my w razie konieczności przystąpimy do takiej procedury.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Informujemy, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Wobec ust. 1, podajemy, że akceptacja warunków współpracy zawierających termin wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy jest równoznaczna z żądaniem do rozpoczęcia wykonania usługi, co może oznaczać, że prawo do odstąpienia od umowy zostanie utracone lub wymagane będzie rozliczenie jak w ust. 3.
 3. W przypadku terminu rozpoczęcia wykonania usługi krótszego niż 14 dni od zawarcia umowy i skutecznego odstąpienia od umowy, macie Państwo obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w wycenie wynagrodzenia.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie materiały umieszczone na stronie https://www.atelier-redakcji.eu są chronione prawami autorskimi na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega, w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie https://www.atelier-redakcji.eu jest zabronione niezależnie od celu, w jakim rozpowszechnienie miałoby nastąpić oraz niezależnie od użytego środka przekazu.
 3. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania zamieszczonych na stronie https://www.atelier-redakcji.eu grafik, tekstów, banerów, znaków itp. pod groźbą sankcji prawnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony Państwa danych osobowych znajdują się w Polityce ochrony prywatności i cookies zamieszczonej na naszej stronie internetowej.

POUFNOŚĆ I TAJEMNICA INFORMACJI

1. W ramach świadczenia usług zobowiązują się Państwo do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz danych przekazanych przez nas ustnie, na piśmie lub zapisanych w inny sposób, a przekazanych w ramach wykonywanej Umowy lub na jej potrzeby oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Zobowiązują się Państwo do zachowania poufności, a w szczególności nie udostępniania osobom trzecim, firmom informacji handlowych, kosztach naszych usług oraz wszelkich innych danych mogących zostać wykorzystane przez konkurencję.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Państwem a nami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla naszej siedziby, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będą interpretowane. Niniejsze warunki nie ograniczają żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższych warunków w każdym czasie. Usługi zlecone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszych warunków są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Państwem.