Problem badawczy – rodzaje i przykłady

Metodyka pisania prac
Atelier redakcji tekstu
07.09.2022

Poszukiwania, odkrycia i wyzwania to początek każdej naukowej podróży pełnej fascynacji i intelektualnych ścieżek. Bazą każdej takiej historii jest obranie odpowiedniego kierunku drogi, czyli problemu badawczego stanowiącego pewnego rodzaju klucz do prawdziwej skarbnicy wiedzy. To właśnie on stoi za sukcesem wielkich odkryć i badań naukowych. Dlatego warto, abyś dowiedział się, czym jest problem badawczy i dlaczego odgrywa kluczową rolę w świecie niezbadanej nauki. 

Czym jest problem badawczy – definicja

W każdym projekcie badawczym, eksperymencie, jak i pracy naukowej kluczowym elementem jest problem badawczy. Jednak czym on właściwie jest? To konkretne pytanie lub zagadnienie, które Ty, jako badacz ma zrozumieć, wyjaśnić lub znaleźć rozwiązanie. Problem badawczy jest wyzwaniem intelektualnym, który naprowadza naukowca na konkretną ścieżkę poszukiwań i badań. Jest to baza dla procesu badawczego warunkująca kierunek dalszych działań. 

Problem badawczy może dotyczyć nauki, jak i życia codziennego. To ważne pytanie, które ma na celu znalezienie przyczyny występującego zjawiska, zrozumienie zachowań ludzi, przeanalizowanie obowiązujących trendów czy też znalezienie praktycznego rozwiązania problemu. 

problem-badawczy-w-pracach-naukowych.jpg

Jak sformułować problem badawczy w pracy? 

Każdy dobrze przeprowadzony proces badawczy powinien być zapoczątkowany sformułowaniem odpowiedniego problemu badawczego stawiającego pytania lub zagadnienia, na które należy znaleźć odpowiedź. Jednak jak zrobić to poprawnie w pracy dyplomowej?

Jak sformułować problem badawczy w pracy magisterskiej?

Podczas pisania pracy magisterskiej należy zadbać o to, aby problem badawczy był rozbudowany i zagłębiał się w dany temat. Pisząc pracę magisterską, wskazane jest wybranie bardziej skomplikowanych tematów, a następnie skupienie się na postawieniu szczegółowych pytań badawczych. Problem powinien konkretnie wskazywać na cel danej pracy, jak i przewidywać potencjalne wyniki. 

Jak sformułować problem badawczy w pracy doktorskiej?

Praca doktorska to praca naukowa o zaawansowanym stopniu, dlatego problem badawczy powinien również taki być. Istotne jest, aby doktorant wybrał temat, który wniesie wkład do danej dziedziny, a ponadto rozwinie już istniejącą wiedzę. Pisząc pracę doktorską, należy zwrócić uwagę, aby problem badawczy wyraźnie definiował zakres przeprowadzonych badań, jak i określał metody badań. 

Jak sformułować problem badawczy w pracy inżynierskiej?

Zazwyczaj w pracach inżynierskich problem badawczy dotyczy rozwiązywania konkretnego problemu praktycznego. Ważne jest, aby sformułować go w taki sposób, aby prowadził on do znalezienia praktycznych rozwiązań lub udoskonaleń. Obowiązkowym elementem jest określenie aspektów projektu lub procesu inżynieryjnego, który ma być poddany badaniom lub udoskonaleniom. Problem badawczy w pracy inżynierskiej stanowi element łączący teorię z praktyką.

Jak sformułować problem badawczy w pracy licencjackiej?

Problem badawczy w pracy licencjackiej może być ogólny, jednak nadal interesujący i zachęcając do dalszych badań. Na poziomie pracy licencjackiej może on mieć ogólny charakter dla opisywanego, danego zjawiska. 

Czym jest hipoteza badawcza?

Hipotezą badawczą określa się zdanie lub kilka zdań zawierających przewidywania lub oczekiwania dotyczące odpowiedzi na wspomniane wcześniej pytanie badawcze. Hipoteza jest pewnego rodzaju kierunkiem do przeprowadzenia badań i może:

● zakładać istnienie związku między dwiema zmiennymi, 

● przewidywać określone zachowanie,

● określać domyślny wynik eksperymentu. 

Hipoteza badawcza w pracy licencjackiej i magisterskiej poddawana jest testom i eksperymentom, które pozwalają na jej potwierdzenie lub odrzucenie wykorzystując pytania szczegółowe do pytania głównego, a także właściwą metodologię badań.

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Podział problemów badawczych

Problem badawczy jest pewnego rodzaju fundamentem, na którym opiera się cała praca naukowa. Może być pytaniem badawczym, problemem teoretycznym, wyzwaniem praktycznym lub obszarem badawczym wymagającym przeprowadzenia dalszych badań oraz rozstrzygnięcia empirycznego. Rodzaj problemu warunkują cele badawcze i dziedziny nauki.

Czym charakteryzuje się dobry problem badawczy?

Dobry problem badawczy wymaga:

● Klarowności i precyzyjności, czyli musi być jasno sformułowany. Nie powinien wzbudzać nieporozumień. Rozwiązanie problemu badawczego przyczynia się do pogłębienia wiedzy lub rozwiązuje dany problem. 

● Wykonalności, co oznacza, że możliwe jest jego zbadanie w ramach dostępnych zasobów, tj. środków (za pomocą literatury przedmiotu, mechanizmów funkcjonowania badanych zjawisk) i czasu. 

● Wyzwania intelektualnego, które zmotywuje badacza do wykonywania dalszych badań.

Przykładowe problemy badawcze w pracy

Poniżej zostały przedstawione przykładowe problemy badawcze, które mogą być fundamentem dla badań naukowych. Sprawdź, jakie możesz postawić pytania badawcze:

● Wpływ zmian klimatycznych na ekosystemy leśne: Jak zmiany klimatyczne wpływają na strukturę i funkcje ekosystemów leśnych, a także na różnorodność biologiczną?

● Rozwój sztucznej inteligencji: Jakie są najważniejsze wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji i jak można je rozwiązać w celu poprawy jej efektywności i bezpieczeństwa?

● Nowe leki i innowacyjne terapie stosowane w medycynie: Jakie nowe leki i terapie mogą przyczynić się do lepszego leczenia chorób przewlekłych i poprawy jakości życia pacjentów?

● Efektywność kampanii społecznych i ich wpływ na edukację zdrowotną: Jakie są najlepsze metody oceny skuteczności kampanii społecznych w promocji zdrowia i jakie czynniki wpływają na zmianę zachowań społeczeństwa?

● Wpływ urbanizacji na środowisko naturalne: Jak rozwój miast wpływa na jakość powietrza, dostęp do zielonych przestrzeni i ekosystemy miejskie?

Wszystkie wyżej wymienione problemy badawcze nawiązują do różnych obszarów życia i bez trudu mogą być poddane badaniom naukowym, stosując oczywiście odpowiednią metodologię oraz techniki badawcze. Wybór odpowiedniego problemu badawczego w pracy dyplomowej powinien być uwarunkowany zainteresowaniami badacza, a także celem pracy naukowej.

Problem-badawczy.jpg

Ile powinno być pytań badawczych?

Nie ma konkretnej liczby pytań badawczych, która jest odpowiednia dla danej sytuacji, gdyż jest ona uzależniona od złożoności przeprowadzonego badania, a także obszaru tematycznego w ramach celu i granic pracy. Natomiast wskazane jest wskazanie konkretnych pytań, które jasno i precyzyjnie wskażą odpowiedzi.

Jak powinno wyglądać pytanie badawcze?

Pytanie badawcze powinno być precyzyjne i konkretne. Nie może pozostawiać miejsca na niedomówienia, nie może także wskazywać na niewiedzę autora w danym zakresie. Ważne jest, aby odnosiło się do danego zagadnienia badawczego, a także by można było zweryfikować je podczas badań. 

Czy pytanie badawcze to problem badawczy?

Wiele osób myli te dwa pojęcia, jednak pytanie badawcze jest zazwyczaj pierwszym krokiem w formułowaniu problemu badawczego. Natomiast dobrze sformułowane pytanie badawcze pomaga w zdefiniowaniu, co dokładnie chcesz zbadać w kontekście danego problemu badawczego.

Co to są pytania problemowe?

Pytania problemowe są konkretnymi kwestiami bądź zagadnieniami, które wynikają z danego problemu badawczego. Stanowią one pytania, na które powinieneś znaleźć odpowiedzi podczas badania, aby lepiej zrozumieć lub rozwiązać problem.

Kiedy stawiamy hipotezy badawcze?

Hipotezy badawcze zazwyczaj są stawiane po sformułowaniu pytania badawczego i identyfikacji problemów badawczych. To propozycje odpowiedzi na pytania badawcze, które służą do testowania podczas badania.

Jakie mogą być narzędzia badawcze?

Narzędzia badawcze są różnorodne, a ich wybór zależy od rodzaju badań. Mogą to być ankiety, wywiady, obserwacje, testy psychometryczne, analiza danych statystycznych i wiele innych, w zależności od celu badania i dostępnych środków.

Jaka jest różnica między problemem badawczym a hipotezą?

Problem badawczy to ogólny problem, który chcemy zbadać lub rozwiązać. Pytanie badawcze jest bardziej konkretnym aspektem tego problemu. Hipoteza jest zaś propozycją odpowiedzi na pytanie badawcze, która może być testowana podczas badania.

Jakie są metody badawcze w pracy licencjackiej?

Metody badawcze w pracy licencjackiej mogą obejmować różne podejścia, takie jak badania ankietowe, analizy dokumentów, badania terenowe, eksperymenty, analizy statystyczne, studia przypadków, badania własne itp. Wybór odpowiedniej metody zależy od tematu Twojej pracy i obranego celu badawczego. Ważne jest, aby metoda była adekwatna do zagadnienia badawczego i dostępnych zasobów.

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

Atelier redakcji tekstu
Metodyka pisania prac

Esej – co to jest? Jak napisać esej?

Esej jest formą literacką lub literacko-naukową, prezentującą punkt widzenia autora na różnorodne tematy. Może poruszać zagadnienia filozoficzne, społeczne, artystyczne, a także służyć jako manifest polityczny czy filozoficzny. Esej charakteryzuje się subiektywizmem i refleksyjnością, prezentując rozmyślania autora nad danym problemem. Nie ma ustalonej struktury, czasem może zawierać wtrącenia i dygresje, a jego świat przedstawiony jest fragmentaryczny i służy ukazaniu idei autora. Esej może mieć różne typy, takie jak publicystyczny, popularnonaukowy, literacki. W Polsce, znani eseiści to m.in. Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Jan Kott, Tadeusz Boy-Żeleński.

Atelier redakcji tekstu
Metodyka pisania prac

Spis treści w pracy magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej – jak go zrobić?

Tworzenie spisu treści w pracy magisterskiej, licencjackiej lub dyplomowej jest niezbędnym elementem, który pomaga promotorowi i recenzentowi w szybkim odnalezieniu odpowiednich informacji i nawigacji po rozdziałach oraz podrozdziałach pracy. Spis treści umożliwia uporządkowanie i nadaje właściwą strukturę pracy, co przekłada się na jej czytelność i profesjonalizm. Dowiedz się, jak stworzyć spis treści w swojej pracy dyplomowej!

Atelier redakcji tekstu
Metodyka pisania prac

Cytaty w pracy licencjackiej, magisterskiej, dyplomowej – przykłady

Cytowanie źródeł ma kluczowe znaczenie w pracach licencjackich, magisterskich i dyplomowych, ponieważ umacnia argumenty i wnioski autora oraz zapewnia szacunek dla innych autorów. Poprawne korzystanie z cytowania pomaga również uniknąć plagiatu, co jest istotne w pracy naukowej. Istnieje wiele zasad i stylów cytowania, takich jak APA, MLA i Harvard. Cytowanie może przyjmować formę bezpośredniego przytaczania dosłownych fragmentów tekstu lub pośredniego parafrazowania słów autora. Ważne jest odpowiednie formatowanie cytatów, włączając w to umieszczenie autora i roku publikacji, numeru strony oraz wyraźne oznaczenie cudzysłowem. Dodatkowo, zapisy bibliograficzne na końcu pracy są nieodzowne, aby zapewnić pełną dokumentację źródeł i umożliwić innym weryfikację i kontynuację badań. W przypadku trudności z cytowaniem, zawsze można skorzystać z pomocy redaktora, który pomoże zrozumieć zasady i poprawnie sformatować cytowania. Jeśli dobrze przestrzega się zasad i korzysta z cytatów w odpowiedni sposób, można wzmocnić wiarygodność swojej pracy i uczciwie przedstawić badania i wnioski.

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.