Streszczenie pracy magisterskiej – jak napisać?

Prace magisterskie
Atelier redakcji tekstu
06.10.2023

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu streszczenia pracy magisterskiej, to ten artykuł jest dla Ciebie. Streszczenie pracy magisterskiej jest ważnym elementem pracy dyplomowej, który pozwala czytelnikowi szybko zapoznać się z jej treścią. W dzisiejszym artykule dowiesz się, jak napisać skuteczne streszczenie, które przyciągnie uwagę i zachęci do zapoznania się z zawartością pracy. Zapraszamy!

Kluczowe informacje dot. streszczenia pracy dyplomowej

 • Streszczenie pracy magisterskiej powinno znajdować się na początku pracy, przed spisem treści.
 • Unikaj umieszczania streszczenia na końcu pracy, aby nie wpływać negatywnie na jej ocenę.
 • Streszczenie powinno zawierać tytuł pracy, podstawowe informacje o pracy i jej założenia, cel tekstu, zakres pracy, główne tezy, przedmiot pracy i jej problematykę, informacje dotyczące wykorzystanych metod badań i technik badawczych, krótką charakterystykę przeprowadzonych analiz lub eksperymentów i uzyskanych wyników oraz podsumowanie.
 • Słowa kluczowe powinny być naturalnie wplecione w treść streszczenia.
 • Streszczenie powinno być pisane czcionką o jeden punkt mniejszą niż reszta pracy, np. Arial 11 pkt lub Times New Roman 11 pkt.
 • Streszczenie powinno mieć około 2000 znaków.
 • Przed napisaniem streszczenia warto skonsultować się z promotorem pracy dyplomowej.

Teraz, gdy znasz kluczowe informacje, możesz w pełni zrozumieć, dlaczego streszczenie pracy magisterskiej ma tak duże znaczenie. Pamiętaj, że dobrze napisane streszczenie może przyciągnąć uwagę czytelnika i sprawić, że zainteresuje się ona całością Twojej pracy.

zakonczenie-pracy-magisterskiej.jpg

Co to jest streszczenie pracy magisterskiej?

Streszczenie pracy magisterskiej to krótki tekst, który zawiera główne zagadnienia poruszane w pracy badawczej. Jest ono niezwykle istotne, ponieważ stanowi skrócone podsumowanie całej pracy. Dzięki streszczeniu promotor oraz recenzent mogą szybko zapoznać się z najważniejszymi założeniami i zdecydować, czy Twoja praca dyplomowa jest na temat

Streszczenie pracy magisterskiej (podobnie, jak i streszczenie do pracy licencjackiej) to jedna z kluczowych części pracy, dlatego powinno się je zamieścić na samym początku, jeszcze przed spisem treści. Streszczenie powinno być napisane rzetelnie, zwięźle i jasno, aby czytelnik od razu zrozumiał, o czym jest praca i jakie są jej główne konkluzje.

Streszczenie powinno zawierać tytuł pracy, podstawowe informacje o niej i założenia, krótkie nawiązanie do tematyki, cel tekstu, zakres, główne tezy, przedmiot pracy i jej problematykę, informacje dotyczące wykorzystanych metod badań i technik badawczych, krótką charakterystykę przeprowadzonych analiz lub eksperymentów i uzyskanych wyników oraz podsumowanie.

Główne elementy streszczenia pracy magisterskiej
Tytuł pracy
Podstawowe informacje o pracy i jej założenia
Krótkie nawiązanie do tematyki pracy
Cel tekstu
Zakres pracy
Główne tezy
Przedmiot pracy i jej problematyka
Informacje dotyczące wykorzystanych metod badań i technik badawczych
Krótka charakterystyka przeprowadzonych analiz lub eksperymentów i uzyskanych wyników
Podsumowanie

Gdzie umieścić streszczenie pracy magisterskiej?

Streszczenie pracy magisterskiej powinno znajdować się na początku pracy, przed spisem treści, wstępem oraz rozdziałem pierwszym. Jest to ważne miejsce, ponieważ czytelnik ma możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat pracy już na samym początku. Wprowadzając streszczenie od razu przed spisem treści, umożliwiamy odbiorcy szybkie zorientowanie się w tematyce, celach i wynikach swojej pracy dyplomowej. Bywają przypadki, w których streszczenie znajduje się na końcu pracy, po zakończeniu, a przed bibliografią i aneksami – wszystko zależne jest od wymogów obowiązujących na danej uczelni.

Aby streszczenie było czytelne i przystępne, warto zadbać o odpowiednią strukturę. Możemy podzielić je na kilka akapitów, każdy poświęcony innemu aspektowi pracy. Na przykład, pierwszy akapit może zawierać ogólną charakterystykę pracy, drugi – cel i pytanie badawcze, kolejne akapity – najważniejsze tezy i uzyskane wyniki, a na końcu umieścić krótkie podsumowanie. Taka struktura ułatwi czytelnikowi zapoznanie się z najważniejszymi informacjami i zwiększy jego odbiór, co pozytywnie wpłynie na ocenę pracy.

Terminy gonią i jesteś już zmęczony/a szukaniem błędów w swoim tekście?

Chcesz już mieć czas dla siebie i bez zmartwień móc w spokoju spotkać się ze znajomymi?

Atelier redakcji tekstu

Przykładowa struktura streszczenia do pracy magisterskiej

AkapitTreść
1Charakterystyka pracy
2Cel i pytanie badawcze
3Najważniejsze tezy i uzyskane wyniki
4Podsumowanie

Należy pamiętać, że streszczenie pracy magisterskiej powinno być pisane czcionką o jeden punkt mniejszą niż reszta pracy, na przykład Arial 11 pkt lub Times New Roman 11 pkt. Powinno mieć również około 2000 znaków. Przed napisaniem streszczenia warto skonsultować się z promotorem pracy dyplomowej, który może udzielić dodatkowych wskazówek dotyczących struktury i zawartości streszczenia.

Jak napisać streszczenie pracy magisterskiej?

Aby napisać dobre streszczenie pracy magisterskiej, należy przestrzegać kilku elementarnych zasad obowiązujących w trakcie pisania pracy dyplomowej. Pamiętaj, że streszczenie powinno być rzetelne i zawierać główne zagadnienia. Powinno również zachęcać do przeczytania całości tekstu. Poniżej przedstawiam kroki, które pomogą Ci napisać skuteczne streszczenie:

 1. Zacznij od wyraźnego podsumowania celu i problematyki pracy. Określ, co chciałeś osiągnąć swoim badaniem i jakie pytania postawiłeś.
 2. Przedstaw krótko zakres pracy, czyli jakie aspekty tematu zostały poruszone. Warto również wspomnieć o wykorzystanych metodach badawczych i technikach analizy danych.
 3. Skoncentruj się na głównych tezach i wynikach swojej pracy. Omów najważniejsze wnioski, które wynikają z Twojego badania.
 4. Zakończ streszczenie krótkim podsumowaniem, podkreślając znaczenie Twojej pracy i jej ewentualne implikacje.

Pamiętaj, że zastosowane słowa kluczowe w pracy licencjackiej lub magisterskiej powinny być naturalnie wplecione w treść streszczenia. Staraj się używać jasnego i zwięzłego języka, unikaj zbędnych szczegółów i długich zdań. Jak wspomnieliśmy powyżej, streszczenie powinno być pisane fontem o jeden punkt mniejszym niż reszta pracy, np. Arial 11 pkt lub Times New Roman 11 pkt. Pamiętaj również o ograniczeniu długości streszczenia do około 2000 znaków.

Przykład streszczenia pracy magisterskiej

Poniżej przedstawiamy przykładowe streszczenie pracy:

„Celem niniejszej pracy magisterskiej było zbadanie wpływu reklam telewizyjnych na świadomość marki oraz zachowanie konsumentów. Badanie przeprowadzono na grupie 200 respondentów w wieku od 18 do 35 lat. Zastosowano metodę ankietową oraz analizę statystyczną ze względu na ilościowe zbieranie i analizę danych. Główne tezy pracy to: 

1) reklamy telewizyjne mają znaczący wpływ na świadomość marki,

2) reklamy telewizyjne mają wpływ na decyzje zakupowe konsumentów.

Wyniki badania potwierdziły powyższe tezy, wskazując na istotną zależność między oglądaniem reklam a świadomością marki oraz preferencjami zakupowymi. Praca stanowi istotny wkład dla branży reklamowej, sugerując konieczność bardziej skutecznego targetowania reklam oraz budowania długoterminowych relacji z konsumentami”.

Tytuł pracy:Wpływ reklam telewizyjnych na świadomość marki i zachowanie konsumentów
Podstawowe informacje:Streszczenie pracy magisterskiej autorstwa [Imię Nazwisko], napisanej pod kierunkiem [Imię Nazwisko], [nazwa uczelni], [rok napisania]
Cel pracy:Zbadanie wpływu reklam telewizyjnych na świadomość marki oraz zachowanie konsumentów
Zakres pracy:Praca koncentruje się na analizie wpływu reklam telewizyjnych na świadomość marki oraz decyzje zakupowe konsumentów. Badanie przeprowadzono na grupie 200 respondentów w wieku od 18 do 35 lat.
Metoda badawcza:Metoda ankietowa i analiza statystyczna danych
Wyniki:Badanie potwierdziło istotną zależność między oglądaniem reklam telewizyjnych a świadomością marki oraz preferencjami zakupowymi konsumentów

Jakie są najważniejsze elementy streszczenia pracy magisterskiej?

Streszczenie pracy magisterskiej powinno zawierać kilka kluczowych elementów. To krótka forma tekstu, której celem jest przedstawienie najważniejszych informacji zawartych w pracy. Dlatego ważne jest, aby streszczenie było rzetelne i dobrze zorganizowane, aby czytelnik mógł łatwo zrozumieć główne zagadnienia poruszane w pracy. Oto kilka elementów, które powinny znaleźć się w streszczeniu:

 1. Tytuł pracy: Streszczenie powinno zawierać dokładny tytuł pracy magisterskiej. Powinien on być zwięzły, ale jednoznacznie odzwierciedlać tematykę badawczą.
 2. Cel tekstu: W streszczeniu należy zawrzeć informację o celu pracy, czyli to, co student zamierzał osiągnąć w ramach swoich badań.
 3. Zakres pracy: Ważne jest również, aby opisać zakres pracy, czyli jakie zagadnienia i obszary badawcze zostały objęte analizą.
 4. Główne tezy: Streszczenie powinno zawierać krótką prezentację głównych tez i twierdzeń zawartych w pracy.
 5. Przedmiot pracy i jej problematyka: W streszczeniu warto krótko opisać przedmiot pracy oraz przedstawić główne problemy, którymi się zajmowano.
 6. Informacje dotyczące metod badań: Ważne jest również, aby w streszczeniu uwzględnić informacje dotyczące użytych metod i technik badawczych.
 7. Przeprowadzone analizy lub eksperymenty: Jeśli w pracy magisterskiej dokonano analiz lub przeprowadzono eksperymenty, należy o nich wspomnieć w streszczeniu, podając krótką charakterystykę tych działań.
 8. Uzyskane wyniki: Warto również podsumować wyniki badań i eksperymentów, pokazując ich znaczenie i osiągnięcia.
 9. Podsumowanie: Na zakończenie streszczenia należy dokonać podsumowania i pokazać, jakie wnioski można wyciągnąć na podstawie przeprowadzonych badań.
Elementy streszczenia pracy magisterskiejOpis
Tytuł pracyDokładny tytuł pracy magisterskiej
Cel tekstuOpis celu pracy badawczej
Zakres pracyObjęte zagadnienia i obszary badawcze
Główne tezyKrótkie przedstawienie głównych tez i twierdzeń
Przedmiot pracy i jej problematykaOpis przedmiotu pracy i głównych problemów
Informacje dotyczące metod badańUżyte metody i techniki badawcze
Przeprowadzone analizy lub eksperymentyKrótkie scharakteryzowanie przeprowadzonych działań
Uzyskane wynikiPodsumowanie wyników badań i eksperymentów
PodsumowanieWnioski wynikające z przeprowadzonych badań

Problem badawczy w streszczeniu pracy magisterskiej

Najważniejsze wyniki badań powinny być klarownie przedstawione w streszczeniu pracy magisterskiej. To właśnie w tym fragmencie można zaprezentować najważniejsze odkrycia i osiągnięcia, które miały miejsce podczas badania. Pamiętaj, że streszczenie ma przekazać czytelnikowi istotę Twojej pracy, dlatego powinno być zrozumiałe i treściwe.

W celu przedstawienia wyników badań w sposób klarowny, warto zastosować tabelki lub wykresy, które pomogą wizualnie przedstawić zebrane dane. Tabele mogą zawierać informacje liczbowe lub porównawcze, a wykresy umożliwią czytelnikowi szybkie zrozumienie trendów i relacji pomiędzy zebranymi danymi. Przykład:

Metoda badawczaWynik
Ankieta80% respondentów wyraziło zadowolenie z produktu
Analiza danychWzrost sprzedaży o 10% w ciągu ostatniego roku

Ponadto, warto podkreślić istotność i znaczenie uzyskanych wyników. Jeśli Twoje badanie wnosi nowe spostrzeżenia lub ma praktyczne zastosowanie, warto to podkreślić w streszczeniu. Należy również uwzględnić, czy wyniki potwierdzają lub kwestionują wcześniejsze teorie lub badania w danej dziedzinie.

Podsumowując, najważniejsze wyniki badań powinny być jasno i zwięźle przedstawione w streszczeniu pracy magisterskiej. Zastosowanie tabel, wykresów i akcentowanie istotności wyników pomoże czytelnikowi szybko zrozumieć esencję Twojej pracy.

Jakie są najczęściej występujące słowa kluczowe w streszczeniu pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Słowa kluczowe w streszczeniu pracy magisterskiej powinny być dobrze dobrane i wplecione w treść. Dzięki nim czytelnik może szybko zorientować się w omawianej tematyce i łatwiej odnaleźć dokument w bazach danych. Warto zadbać o odpowiedni dobór słów kluczowych, które będą odzwierciedlać poruszone zagadnienia. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca przykładowe słowa kluczowe dla różnych dziedzin:

DziedzinaSłowa kluczowe
Literaturapoezja, powieść, romantyzm, modernizm, interpretacja
Psychologiadepresja, zachowanie, psychoterapia, badania, emocje
Informatykasieci neuronowe, programowanie, sztuczna inteligencja, big data, algorytmy

Warto pamiętać, że słowa kluczowe powinny być zgodne z tematyką pracy i odzwierciedlać główne zagadnienia. Powinny być naturalnie wplecione w treść streszczenia, aby nie wyglądało ono sztucznie i nie było zbyt nachalne. Dobrze dobrany zestaw słów kluczowych może przyciągnąć uwagę potencjalnych czytelników i pomóc w dotarciu do odpowiednich odbiorców.

Podsumowując, słowa kluczowe w streszczeniu pracy magisterskiej pełnią istotną rolę w identyfikacji i indeksowaniu pracy w bazach danych. Ich odpowiedni dobór i umiejscowienie w treści streszczenia może zwiększyć widoczność i dostępność pracy dla potencjalnych czytelników.

Jakie są rekomendacje dotyczące pisania streszczenia pracy magisterskiej?

Przed napisaniem streszczenia pracy magisterskiej, warto zapoznać się z kilkoma rekomendacjami dotyczącymi jego pisania. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które pomogą Ci napisać skuteczne i klarowne streszczenie.

 1. Utrzymaj zwięzłość – streszczenie powinno być krótkie i zwięzłe. Staraj się zawrzeć najważniejsze zagadnienia poruszane w pracy, unikając zbytniego rozwlekania się. Pamiętaj, że celem streszczenia jest zainteresowanie czytelnika i skłonienie go do zapoznania się z całością pracy.
 2. Odpowiednia struktura – streszczenie powinno mieć klarowną strukturę, opartą na kolejności prezentowanych informacji. Możesz podzielić je na kilka akapitów, z których każdy będzie dotyczył innego aspektu pracy.
 3. Wykorzystaj odpowiednie słowa kluczowe – słowa kluczowe są istotne dla indeksowania pracy w wyszukiwarkach i umożliwiają łatwiejsze odnalezienie jej przez potencjalnych czytelników. Wpleć słowa kluczowe naturalnie w treść streszczenia, dobrze zrozumiane, tak aby były spójne z tematyką pracy.

Streszczenie w pracach licencjackich i magisterskich – podsumowanie

Podsumowując, streszczenie jest niezwykle istotnym elementem pracy badawczej, dlatego warto zadbać o jego poprawne napisanie. Powinno być umieszczone na początku pracy, jeszcze przed spisem treści, aby czytelnik już na wstępie mógł zapoznać się z głównymi zagadnieniami poruszanymi w pracy. Należy pamiętać, że streszczenie powinno być napisane rzetelnie i zachęcać do przeczytania całości tekstu.

Streszczenie powinno zawierać wszystkie istotne informacje dotyczące pracy, takie jak tytuł, cel tekstu, zakres pracy, główne tezy, metody badawcze, przeprowadzone analizy lub eksperymenty oraz uzyskane wyniki. Warto również wstępnie sformułować nawiązanie do tematyki pracy i przedstawić jej problematykę. Słowa kluczowe, takie jak „streszczenie pracy magisterskiej” powinny być naturalnie wplecione w treść streszczenia.

Streszczenie powinno być napisane czcionką o jeden punkt mniejszą niż reszta pracy, np. Arial 11 pkt lub Times New Roman 11 pkt. Przyjęta długość streszczenia to około 2000 znaków.

FAQ

Co to jest streszczenie pracy magisterskiej?

Streszczenie pracy magisterskiej to krótki opis zawierający główne zagadnienia poruszane w pracy. Ma za zadanie zachęcić do przeczytania całości tekstu i podsumować jego treść.

Gdzie umieścić streszczenie pracy magisterskiej?

Streszczenie pracy magisterskiej powinno znajdować się na początku pracy, przed spisem treści. Nie powinno być umieszczone na końcu pracy, aby nie wpływało negatywnie na jej ocenę.

Jak napisać streszczenie pracy magisterskiej?

Aby napisać streszczenie pracy magisterskiej, należy skoncentrować się na podstawowych informacjach o pracy i jej założeniach, krótko nawiązać do tematyki, przedstawić cel tekstu, zakres pracy, główne tezy, przedmiot pracy i jej problematykę, informacje dotyczące wykorzystanych metod badań i technik badawczych, krótką charakterystykę przeprowadzonych analiz lub eksperymentów i uzyskanych wyników oraz podsumować pracę.

Jakie informacje powinny być zawarte w streszczeniu pracy magisterskiej?

Streszczenie pracy magisterskiej powinno zawierać tytuł pracy, podstawowe informacje o pracy i jej założenia, krótkie nawiązanie do tematyki pracy, cel tekstu, zakres pracy, główne tezy, przedmiot pracy i jej problematykę, informacje dotyczące wykorzystanych metod badań i technik badawczych, krótką charakterystykę przeprowadzonych analiz lub eksperymentów i uzyskanych wyników oraz podsumowanie.

Jakie są najważniejsze wyniki badań w streszczeniu pracy magisterskiej?

W streszczeniu pracy magisterskiej należy skoncentrować się na podsumowaniu najważniejszych wyników badań i ich znaczenia. Należy podkreślić główne wnioski płynące z przeprowadzonych analiz lub eksperymentów.

Jakie są najczęściej występujące słowa kluczowe w streszczeniu pracy magisterskiej?

Słowa kluczowe powinny być dobrze dobrane i naturalnie wplecione w treść streszczenia. Ważne jest, aby słowa kluczowe odzwierciedlały tematykę pracy i były związane z jej głównymi zagadnieniami.

Nie odchodź, zgarnij ebooka!

Chcesz uniknąć najczęstszych pułapek, które studenci popełniają w swoich pracach dyplomowych?

Pobierz nasz darmowy ebook, który pomoże Ci napisać perfekcyjną pracę dyplomową!

Atelier redakcji tekstu

Atelier redakcji tekstu

Specjaliści ds. redakcji i korekty tekstu

Atelier redakcji tekstu to doświadczony zespół korektorów i redaktorów oferujący usługi w zakresie profesjonalnej korekty i redakcji wszelkiego rodzaju tekstów – prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, artykułów, książek itp.

Podobne artykuły

poprawa prac magisterskich
Prace magisterskie

Poprawa prac magisterskich – na czym polega?

Poprawa prac magisterskich polega na dokonaniu zmian i korekt w pracy magisterskiej w celu udoskonalenia jej jakości, spójność i zgodność z wymaganiami stawianymi przez uczelnię.

Atelier redakcji tekstu
Prace magisterskie

Poprawa i korekta prac magisterskich – kompleksowe usługi

Korekta pracy magisterskiej na ogół jest procesem skomplikowanym, czasochłonnym i żmudnym. Przed przystąpieniem do poprawy pracy dyplomowej konieczne jest zapoznanie się z tekstem i rzetelne wycenienie usługi. Poprawa i korekta nie do końca oznaczają to samo, aczkolwiek niektórzy używają wymiennie obu słów. Dla nas kompleksowa usługa obejmuje poprawki w zakresie stylistycznym, gramatycznym i merytorycznym. Do tego dochodzi jeszcze formatowanie dokumentu. Każdy tekst jest skrupulatnie analizowany pod każdym możliwym kątem, dlatego zawsze najlepiej zdecydować się na kompleksową usługę redakcji i korekty pracy magisterskiej.

Atelier redakcji tekstu
Prace magisterskie

Zakończenie pracy magisterskiej – jak napisać poprawnie?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak poprawnie napisać zakończenie swojej pracy magisterskiej? Czy wiesz, jakie elementy powinno zawierać, aby było skuteczne i przekonujące? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania, dostarczając Ci kompleksowego przewodnika na temat pisania zakończenia pracy magisterskiej. Poznaj schemat pisania zakończenia!

Potrzebujesz pomocy doświadczonej osoby do skontrolowania tekstu?

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie redakcji i korekty tekstu, a nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.
Tekst będzie spełniał wszelkie wymogi uczelniane, redakcyjne i językowe. Dostaniesz tekst gotowy w 100% do publikacji/wydruku.